Počet nově založených firem a organizací v České republice

  • Publikováno 15. septembra 2022

Počet nově založených společností dosáhl nejvyšších hodnot v letech 2008 a 2017, kdy vzniklo 44 tisíc nových společností. Nejnižší hodnoty jsme zaznamenali v prvních dvou letech sledovaného období (2005 a 2006) a v roce 2014, kde se počet nových společností pohyboval okolo hranice 35 tisíc za rok. Počet založených společnosti koreluje s vývojem nezaměstnanosti, která byla nejnižší právě v roce 2008 a klesala v letech 2014–2017, kdy zároveň narůstal počet společností.  

Počet nově založených společností za rok

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Pokud se podíváme na vývoj podle jednotlivých měsíců, zjistíme, že nejvyšší přírůstky společností byly zaznamenány v podobných letech jako v předchozím grafu – jednalo se o prosinec 2007 (přibližně 5 tisíc) a březen 2017 (4 700). Důvodem rychlého zakládání společností v roce 2007, zejména koncem roku, byla připravovaná daňová reforma, kdy podnikatelé narychlo a často do zásoby zakládali akciové společnosti, aby se v případě prodeje vyhnuli daňovému testu. Svou roli sehrála i vyšší aktivita společností zabývajících se prodejem společností „na klíč“. S výjimkou roků 2005 a 2006 byl nejnižší přírůstek zaznamenán v červenci 2011 (2 500) a dubnu 2020 (2 300). V roce 2014, kdy bylo podle předchozího grafu založeno nejméně společností, způsobilo pokles především období od května do září, kdy pět měsíců po sobě počet nově založených společností nepřesáhl 2 700 měsíčně. Tento trend se nikdy předtím ani potom (v období od roku 2006) neopakoval. Co se týče sezónního průběhu zakládání společností, nejvíce společností vzniká zpravidla v březnu, nejméně pak v červenci.

Počet nově založených společností za měsíc

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Stále větší podíl zakládaných společností tvoří společnosti s ručením omezeným  

 

Z hlediska právních forem se skladba založených firem a organizací v průběhu času mění. Stále větší podíl zakládaných společností tvoří společnosti s ručením omezeným. V roce 2005 jich bylo jen 14 tisíc, v roce 2021 už 29 tisíc, což jsou přibližně dvě třetiny všech společností založených za rok. Podíl téměř všech ostatních právních forem stagnuje nebo klesá. U akciových společností je míra zakládání konstantní a pohybuje se okolo 1 000 ročně. Podíl sdružení se postupně snižuje. V roce 2013 byla přibližně každá desátá nově založená společnost sdružením, ale v roce 2021 se už jednalo o každou dvacátou. Stejně tak klesá podíl nových společenství vlastníků jednotek a družstev, kterých v roce 2021 vzniklo 93. Klesl rovněž podíl ostatních společností, z nichž největší skupinu tvoří odštěpné závody zahraničních právnických osob. Jedinou právní formou, kromě společnosti s ručením omezeným, jejíž podíl na počtu založených společností roste, jsou zahraniční fyzické osoby, což jsou osoby, které podnikají v České republice, ale nemají sídlo v ČR nebo v EU, Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.  

Počet nově založených společností za rok podle právní formy

Zdroj: Finstat.cz, září 2022

Rozdělení podle odvětví taktéž ilustruje určité trendy. Roste například počet společností založených v odvětví informačních technologií. V roce 2005 jich bylo 245, v roce 2021 přes 1 000. V odvětví Činností v oblasti nemovitostí se podíl založených společností mírně snížil. V letech 2005 a 2006 jich bylo založeno 8–8,5 tisíce, v roce 2021 pouze 7,5 tisíce, o rok dříve jen 6 tisíc. Podíl s tím souvisejícího odvětví Stavebnictví značně kolísal. V době konjunktury v roce 2012 bylo v tomto odvětví založeno přibližně 3 tisíce společností. V roce 2021 pak zhruba 2,6 tisíce. Některé trendy lze v grafu sledovat jen obtížně, jelikož se změnila klasifikace odvětví (např. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti prakticky zanikly). Počet společností založených v odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnostiměl tendenci mírně klesat. Opačně tomu pak bylo v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. U relativně velkého odvětví Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel je trend v souladu s celkovým vývojem. V letech 2010–2015 přibývaly nové společnosti stále pomaleji, což se změnilo s celkovým oživením v letech 2016–2021, kdy sektor co do počtu nově založených společností opět rostl.

Počet nově založených společností za rok podle odvětví

Zdroj: Finstat.sk, september 2022

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.