Vývoj popularity různých právních forem při zakládání firem v České republice

  • Publikováno 13. septembra 2022

Největší podíl obchodních společností (firem) v ČR v roce 2022 tvoří společnosti s ručením omezeným (více než 90 %), kterých je více než půl milionu. Následují akciové společnosti (téměř 5 %) a družstva (2,3 %). Kromě těchto právních forem existuje také menší počet (přibližně 5,5 tisíce) veřejných obchodních společností (1 %), odštěpných závodů zahraniční právnické osoby (0,7 %), evropských společností (0,4 %) a komanditních společností (0,1 %).

Nejčastěji se zakládají společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Ostatní právní formy (např. družstva, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti atd.) vznikají ve srovnání s minulostí stále méně. Naopak nová právní forma – evropská společnost – byla populární hlavně kolem roku 2012, ale v současnosti si stále drží třetí místo v žebříčku popularity spolu s družstvy.

Podíl právních forem obchodních společností (firem) v roce 2022

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Celkový počet založených firem začal růst od roku 2005, kdy se začala zlepšovat hospodářská situace. Nejvyšší počet nově vzniklých společností byl v roce 2008, kdy začala hospodářská krize. Ta trvala až do roku 2013, kdy se počet nově založených firem začal opět zvyšovat. Po roce 2017 je patrný pokles, který gradoval v roce 2020, kdy byly hospodářské aktivity omezeny pandemií covid-19.

Vývoj počtu založených obchodních společností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Společnost s ručením omezeným

Od roku 2005 vznikalo nejvíc společností v právní formě společnost s ručením omezeným, v roce 2017 jich bylo více než 31 tisíc, což je dosavadní rekord. Počet zakládaných společností s ručením omezeným nejvíce rostl v letech 2013–2017, což souvisí se zlepšující se hospodářskou situací.

Vývoj počtu založených společností s ručením omezeným v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Akciová společnost

Akciové společnosti tvoří téměř 5 % firem. Obliba zakládání této právní formy je v posledních letech stabilní, ročně je založeno přibližně 1 000 společností. Významný počet společností vznikl v posledním předkrizovém roce 2007, kdy jich bylo až třikrát více než v roce předchozím.

Vývoj počtu založených akciových společností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Společnost s proměnným základním kapitálem

Zajímavým typem akciové společnosti je tzv. SICAV společnost, tj. společnost s proměnným základním kapitálem. Tato právní forma vznikla v roce 2013. SICAV je zvláštní typ akciové společnosti, kterou lze založit pouze jako investiční fond. Právní předpisy rozlišují investiční fondy podle toho, zda se mohou stát nositeli práv a povinností – zda mají právní subjektivitu. Fondy s právní subjektivitou jsou nejčastěji akciové společnosti.

Nejvíc fondů tohoto typu vzniklo v roce 2021 a jejich obliba postupem času roste. Nejčastěji mají právní formu akciové společnosti, ale existují i případy, kdy se jedná o podílový fond, penzijní fond bez právní subjektivity, nebo výjimečně odštěpný závod zahraniční právnické osoby.

 

Počet založených společností SICAV

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Podniků tohoto typu zatím moc nezaniká, v letech 2018 a 2019 jich bylo po šesti. V posledních třech letech to byla maximálně jedna společnost ročně.

Celkem existovalo v České republice 256 společností SICAV. Nejvíce firem tohoto typu sídlí v Praze – 204, v Jihomoravském kraji je jich 20 a v Moravskoslezském kraji pouze 4. Tyto společnosti jsou silně koncentrovány v Praze, kde také sídlí většina českých investičních společností.

Počet společností SICAV podle krajů

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Pokud se podíváme na vlastnictví společností, většina z nich má tuzemského vlastníka, pouze malá část má zahraničního vlastníka. Celkem je takových společností pouze 10, což představuje 3,9 % všech společností.

Počet společností SICAV podle typu vlastnictví

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Družstvo

Družstvo je málo využívaná právní forma, jedná se o sdružení osob založené na základě společného zájmu. V praxi se družstvo nejčastěji používá pro společnou správu nemovitostí. V posledních třech letech vznikalo ročně jen asi 100 družstev, což je mnohem méně než v prvních deseti letech nového tisíciletí, kdy vznikalo i více než 500 družstev ročně. Dnes tyto společnosti tvoří asi 2 % firem.

Vývoj počtu založených družstev v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Odštěpné závody zahraniční právnické osoby vznikaly ve velkém počtu (více než tisíc ročně) nejvíce do roku 2009. V souvislosti se změnou legislativy byly do roku 2014 zrušeny téměř všechny společnosti s touto právní formou, zůstalo jen asi 4 tisíce firem. V současné době vzniká v posledních letech přibližně 200 těchto společností ročně.

Vývoj počtu založených odštěpných závodů zahraniční právnické osoby v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Evropská společnost

Evropská společnost jako právní forma vznikla po vstupu ČR do EU v roce 2004. Tato právní forma byla nejoblíbenější v letech 2010–2015, přičemž na vrcholu popularity v roce 2012 vznikalo více než 400 společností ročně. V posledních letech je to podstatně méně, asi 100 nových společností ročně. Důvodem může být náročnost založení a požadavek na vstupní kapitál ve výši minimálně 120 tis. eur.

Vývoj počtu založených evropských společností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Další právní formy společností

Obliba veřejných obchodních společností od roku 2006 klesá. V posledním období, od roku 2018 do roku 2021, se počet nově založených společností tohoto typu každoročně snižoval až na 16 v roce 2021. Bude zajímavé sledovat, zda to znamená definitivní marginalizaci, nebo zda se počet nově založených firem bude v nadcházejících letech zvyšovat.

Vývoj počtu založených veřejných obchodních společností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Obliba komanditních společností, stejně jako u veřejných obchodních společností, od roku 2005 klesá. V posledních letech vzniklo jen několik těchto společností, které v současnosti tvoří zanedbatelné 0,1 % firem.

Vývoj počtu založených komanditních společností v jednotlivých letech

Zdroj: Finstat.cz, september 2022

Právní formy v největších odvětvích (za období 2017–2021)

Kromě toho, že se obliba právních forem při zakládání společností v průběhu času mění, existují také rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Ve všech odvětvích v posledních pěti letech dominovaly společnosti s ručením omezeným. To se týká především ubytovacích, stravovacích a pohostinských služeb, kde jiné právní formy téměř neexistují. Naopak ve službách v oblasti nemovitostí mají nejvyšší podíl nově založené akciové společnosti (8 %). V tomto odvětví je také nejvyšší podíl družstev u nově založených firem (1,6 %). Nejvyšší podíl právní formy veřejná obchodní společnost je zaznamenán v odvětvích profesní, vědecké a technické činnosti a stavebnictví.

Podíl nově založených firem v největších odvětvích podle právní formy

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.